ADoyle 的见闻与摘录。
 
文章按更新时间降序。文字不一定代表现在的我的观点。如果有人想探讨的话再改。
文章内容都是碎片化的记录。因此可能是不连贯的,逻辑不通的。 每一篇文章在未来都有可能更新,进行大改动。
文章链接可以转载。其他所有内容(包括文字和图片)都禁止转载。 版权归 ADoyle 所有。如有违反,虽远必诛。
 
如你想与 ADoyle 交流,请将你的想法与引用的文章链接用电子邮件发到这里
 


 
[观]
Jan 23, 2024 01:47 PM
Jan 4, 2024 06:19 AM
Dec 21, 2023 08:36 AM
Sep 10, 2023 05:31 PM
Jun 1, 2023 10:38 AM
Apr 13, 2023 01:05 PM
Mar 25, 2023 07:15 AM
Mar 18, 2023 03:39 PM
Mar 10, 2023 03:51 PM
Mar 3, 2023 12:06 PM
Feb 18, 2023 07:22 PM
Feb 16, 2023 07:40 AM
Feb 14, 2023 08:17 AM
Feb 9, 2023 03:32 PM
Feb 7, 2023 05:34 PM
Feb 7, 2023 05:14 PM
Feb 3, 2023 07:50 AM
Jan 31, 2023 02:15 PM
Jan 31, 2023 01:26 PM
Jan 31, 2023 10:28 AM
Jan 27, 2023 02:00 PM
Dec 20, 2022 12:08 PM
Dec 20, 2022 12:05 PM
Dec 8, 2022 06:14 AM
Nov 30, 2022 07:53 AM
Nov 29, 2022 05:50 AM
Nov 27, 2022 03:47 PM
Nov 7, 2022 02:10 PM
Oct 27, 2022 07:13 AM
Oct 26, 2022 11:51 AM
Oct 24, 2022 06:50 AM
Oct 24, 2022 06:19 AM
Oct 20, 2022 12:42 PM
Oct 14, 2022 05:05 PM
Oct 14, 2022 08:50 AM
Oct 7, 2022 05:54 AM
Oct 3, 2022 08:07 AM
Sep 27, 2022 12:36 PM
Sep 26, 2022 06:33 AM
Sep 25, 2022 05:53 AM
Sep 24, 2022 04:44 AM
Sep 19, 2022 02:27 AM
Sep 15, 2022 03:23 PM
Sep 15, 2022 03:51 AM
Sep 13, 2022 10:43 AM
Aug 29, 2022 09:46 AM
Aug 26, 2022 12:28 PM
Aug 26, 2022 06:20 AM
Aug 25, 2022 04:54 AM
Aug 23, 2022 12:35 PM
Aug 21, 2022 04:21 AM
Aug 11, 2022 05:33 PM
Aug 10, 2022 05:59 AM
Aug 3, 2022 08:01 AM
Aug 2, 2022 07:44 AM
Aug 2, 2022 05:56 AM
Aug 1, 2022 10:54 AM
Aug 1, 2022 09:18 AM
Jul 29, 2022 09:43 AM
Jul 15, 2022 08:53 AM
Jul 14, 2022 09:25 AM
Jul 14, 2022 09:18 AM
Jul 12, 2022 01:41 PM
Jul 11, 2022 11:10 AM
Jul 5, 2022 05:14 AM
Jul 5, 2022 04:07 AM
Jul 2, 2022 01:16 PM
Jul 1, 2022 03:27 PM
Jul 1, 2022 02:44 PM
Jun 30, 2022 09:23 AM
Jun 30, 2022 08:47 AM
Jun 30, 2022 02:16 AM
Jun 28, 2022 04:28 AM
Jun 22, 2022 11:19 AM
Jun 22, 2022 06:52 AM
Jun 17, 2022 01:50 PM
Jun 15, 2022 05:46 AM
Jun 13, 2022 08:47 AM
Jun 9, 2022 08:21 AM
Jun 4, 2022 01:53 PM
May 29, 2022 04:10 AM
May 27, 2022 04:40 AM
May 19, 2022 06:57 AM
May 17, 2022 08:32 AM
Apr 15, 2022 01:54 PM
Apr 7, 2022 02:45 PM
Apr 5, 2022 11:46 AM
Mar 27, 2022 01:56 PM
Mar 27, 2022 01:35 PM
Mar 27, 2022 01:32 PM
Mar 27, 2022 01:29 PM
Mar 27, 2022 01:29 PM
Mar 27, 2022 11:44 AM
Mar 27, 2022 11:43 AM
Mar 27, 2022 11:31 AM
Mar 27, 2022 11:18 AM
Mar 26, 2022 08:42 AM
 
故事
 
🍳摸鱼大赛
 
冷知识
Apr 8, 2023 06:03 AM
Mar 15, 2023 06:26 AM
Mar 13, 2023 11:42 AM
Feb 2, 2023 04:30 PM
Jan 31, 2023 02:01 PM
Jan 22, 2023 09:20 AM
Jan 22, 2023 09:20 AM
Jan 18, 2023 01:56 PM
Jan 13, 2023 06:33 AM
Oct 14, 2022 05:06 PM
Sep 7, 2022 10:46 AM
Aug 26, 2022 11:49 AM
Aug 26, 2022 09:04 AM
Aug 26, 2022 08:55 AM
Aug 26, 2022 08:55 AM
Aug 26, 2022 08:55 AM
Aug 26, 2022 08:54 AM
Aug 26, 2022 08:54 AM
Aug 26, 2022 08:54 AM
Aug 26, 2022 08:54 AM
Aug 26, 2022 08:53 AM
 
 
性别议题
Feb 16, 2024 10:34 AM
Jan 19, 2024 10:46 AM
Jul 7, 2023 04:21 AM
Jul 6, 2023 08:21 AM
May 5, 2023 11:07 AM
May 5, 2023 11:05 AM
May 4, 2023 12:16 PM
Mar 23, 2023 07:57 AM
Mar 20, 2023 05:58 AM
Mar 20, 2023 05:37 AM
Feb 25, 2023 10:42 AM
Jan 31, 2023 10:30 AM
Jan 22, 2023 09:32 AM
Nov 24, 2022 09:57 AM
Aug 10, 2022 04:47 AM
Jul 14, 2022 04:18 AM
Jul 6, 2022 08:04 AM
Jun 30, 2022 08:32 AM
Jun 29, 2022 05:09 AM
Jun 27, 2022 08:28 AM
Jun 27, 2022 06:04 AM
Jun 27, 2022 04:44 AM
Jun 25, 2022 12:38 PM
Jun 22, 2022 08:10 AM
Jun 15, 2022 03:06 PM
Jun 15, 2022 03:02 PM
Jun 15, 2022 03:02 PM
 
曾经的热点事件
badge